Od 1 stycznia 2019 roku po nowelizacji prawa zmodyfikowany został status prawno-podatkowy instytucji komornika.   Według nowych wytycznych zawodowi komornika bliżej do roli funkcjonariuszy publicznych, niż przedsiębiorców działających na własną rękę. Czy zatem komornik sądowy lub jego zastępca nadal są podatnikami VAT?

Według interpretacji Ministra Finansów w wydanej 15 kwietnia 2019 r. interpretacji ogólnej (nr PT9.8101.1.2019) komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, czego konsekwencją jest to, że nie są podatnikami podatku od towarów i usług i nie są płatnikami podatku VAT.

Przepisy u.k.s. wprowadziły również istotne zmiany w zasadach wynagradzania komorników sądowych. Obecnie komornicy otrzymują wynagrodzenie prowizyjne. Wysokość wynagrodzenia komorników stanowić ma pochodną sumy opłat uzyskanych w danym roku kalendarzowym, obliczaną według degresywnych stawek. Dodatkowo zgodnie z art. 36 ust. 2 u.k.s. Skarb Państwa jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności solidarnie z komornikiem. Tym samym komornik sądowy nie ponosi wyłącznie samodzielnie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności.

Jak zaznacza organ, stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą (komornikiem a Skarbem Państwa) wyklucza opodatkowanie ich działalności podatkiem VAT.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus